ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1-แบบ 106 ต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร2 - แบบ Cs 213 A
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 3,799,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร3 - แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,280,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 640,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 720,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิจการนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : รื้อย้ายและปรับปรุง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 685,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 342,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนเพาะชำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลพระภูมิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลปู่พัด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชาย ม.ต้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชาย ม.ปลาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหญิง ม.ต้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมหญิง ม.ปลาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..