ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก    เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา รับนักเรียนไป - กลับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  มีพื้นที่รวม 71 ไร่    เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  18  มิถุนายน พ.ศ.  2518   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 3  ตำบล  คือ ตำบลบ้านโคน  ตำบลนาอินและตำบลพญาแมน ได้เรียน   ใกล้บ้านและเดินทางมาเรียนได้สะดวก   เริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 (..1)   รวม  2  ห้องเรียน        มีนักเรียน  54  คน  โดยอาศัยอาคารและสถานที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคนเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายอุทัย  พักขาว  ครูตรีของโรงเรียนพิชัยมาช่วยสอนและจังหวัดได้ส่งครูมาช่วยสอนอีก 3 คน  ต่อมาวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.  2518   จังหวัดได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์  เงินแจ้ง  ครูโทโรงเรียนพิชัย  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ  วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันมีนางภิมุขสุดา   ไวยกูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน