ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม มังคละ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ