กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชุมพล ชัยวุฒิ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2