สถานศึกษาพอเพียง
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
###########################################################
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
################################################################
การศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
#################################################################
อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
#################################################################
การศึกษาดูงานเศรษฐกิพอเพียงของนักเรียน
การศึกษาดูงานเศรษฐกิพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้จัดให้ตัวแทนของนักเรียน ไปศึกษาดูงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน และ ปราชญ์ชุมชน ที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
#################################################################
คณะครูดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะครูดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
##########################################################
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของนักเรียน
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของนักเรียน
###########################################################
กิจกรรมช่างเสริมสวยออกตัดผมฟรีให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
กิจกรรมช่างเสริมสวยออกตัดผมฟรีให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคน
#################################################################
กิจกรรม Big Cleaning Day (02/09/58)
กิจกรรม Big Cleaning Day (02/09/58)
วันที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณโรงเรียน
#################################################################
ครูศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง (10/03/59)
ครูดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
###########################################################