ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแสงเทียน กำทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมพันธ์ ลอยเวหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางปวีณา วังเย็น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2