ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางแสงเทียน กำทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัมพันธ์ ลอยเวหา
ครู คศ.3

นางสาวฐานิต แจ้งดี
ครู คศ.1

นางปวีณา วังเย็น
ครู คศ.2