กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางแสงเทียน กำทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1