ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน “ทำมาหากิน และ โรงเรียนชุมชน

6. ปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  วิถีชีวิต  ประชาธิปไตย มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์  ปลอดสารเสพติด มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี

เป้าหมาย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง  ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ศักยภาพ  ระดับดี

4. โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าระดับดี

5. โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับดี

6. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่อาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  ปลอดสารเสพติด  มีสุนทรียภาพและสุขภาพพลานามัยดี