พันธกิจ / เป้าหมาย /กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่าน   การเขียน การคิดขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล
         2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมความรอบรู้ในเรื่องทักษะชีวิต   เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีพ
         3. จัดการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสาธารณะที่เน้นการเข้าถึง   การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ
         4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ พัฒนาห้องเรียนน่าอยู่ และระบบเทคโนโลยีในสถานศึกษา
         5. ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
         6. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัย
         7. จัดการศึกษาโดยสร้างภาคีเครือข่ายร่วมบริหารจัดการ
 

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ
         3. ผู้เรียนมีความพร้อม ในการศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพได้
         4. ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         5. ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ  ห่างไกลปลอดยาเสพติด
        6. ครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
       7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น  ผู้เรียนเป็นสำคัญตามศตวรรษที่  21
       8. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และท้องถิ่น
       9. ผู้เรียนและบุคลากร รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีค่านิยม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
      10. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ในการพัฒนา การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ


กลยุทธ์

        1.  ส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
        2. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมนักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ
        3. ส่งเสริมครูและนักเรียน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
        4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพและใช้เทคโนโลยี  สู่วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ
        5. ส่งเสริมความร่วมมือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน