ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมยศ เนาว์กระจ่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ