คณะผู้บริหาร

นายประสพโชค บัววังโป่ง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
ครู คศ.3