ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายบรรชา บุญเสือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและบริหารทั่วไป
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ครู คศ.2