ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางภิมุขสุดา ไวยกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคลากร
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
ครู คศ.3