ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมศักดิ์ ทาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเรณู มาย้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพัชรี พิมพ์นิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1