ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ สิริอมรธนนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0946152964
อีเมล์ : krukhanokwan@gmail.com
ที่อยู่ :
59/1 หมู่ 8 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยาการคำนวณ ม.4 แนวคิดเชิงคำนวณ
2 วิทยาการคำนวณ ม.1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม