วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          
  โรงเรียนบ้านโคนพิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ สู่งานอาชีพ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  มีจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
           อตฺตานํ  ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา  หมายถึง ผู้รู้ย่อมฝึกตน

คำขวัญ
           ลูก บ.พ. ขอทำดี รักศักดิ์ศรี  มีสัจจะ