ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
           โรงเรียนบ้านโคนพิทยา เป็นโรงเรียนที่ดี นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ปลอดยาเสพติด    และมีจิตสาธารณะ
ปรัชญา
           อตฺตานํ  ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา  หมายถึง ผู้รู้ย่อมฝึกตน
คำขวัญ
           ลูก บ.พ. ขอทำดี รักศักดิ์ศรี  มีสัจจะ