ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ห้า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย คุดช่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2