กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวดาริกา ริกันต์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0875475932
อีเมล์ : darikadarika79@gmail.com