กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอนัญญา ศรีภิรมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเพลินพิศ เยี่ยมบุรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1