ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชร์ธีรัตน์ หาญกิตติมงคล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนัญญา ศรีภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1