ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวบุญเกลื้อ บุญเสือ
ครู คศ.2

นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2