ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานเศรษฐกิพอเพียงของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ได้จัดให้ตัวแทนของนักเรียน ไปศึกษาดูงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน และ ปราชญ์ชุมชน ที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2556,14:07   อ่าน 1730 ครั้ง