ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 342,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
จำนวน 3 ห้อง