ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร2 - แบบ Cs 213 A
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 3,799,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ Cs 213 A ลักษณะ 2 ชั้น จำนวน 13 ห้อง