ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร1-แบบ 106 ต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 1,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารไม้ใต้ถุนสูง แบบ 106 ต จำนวน 8 ห้อง จัดใช้งาน 7 ห้องเรียน และ 1 ห้องพิเศษ