ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 640,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
จำนวน 2 ห้อง สำหรับวิชาเกษตร และ วิชาอุตสาหกรรม