ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,280,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ปรับปรุงเป็นอาคารสำหรับประชุมขนาดใหญ่ ติดเครื่องปรับอากาศ