ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 720,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
จำนวน 3 ห้อง สำหรับกลุ่มสาระพลศึกษาฯ ห้องเก็บอุปกรณ์ และ วิชาดนตรี