ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร3 - แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 108 ล จำนวน 10 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน และห้องพิเศษ 4 ห้อง