ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลปู่พัด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
แบบ(สร้างเอง)