ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18/07/2560)
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประวัติศาสตร์ชาติไทยสัญจร ประจำปี 2560 ณ หอประชุมบัวทอง โรงเรียนบ้านโคนพิทยา โดยมีคุณครูสมศักดิ์ ทาศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นำโดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และคณะ เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ฐานมารยาทไทยและค่านิยม 12 ประการ 2) ฐานพระราชประวัติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ฐานประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่นอุตรดิตถ์ 4) ฐานการรู้เท่าทันสื่อ (ภาพ:ครูหนึ่งฤทัย / ข่าว : @สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์)
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,15:28   อ่าน 165 ครั้ง