ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารคำร้องต่างๆ เช่น คำขอย้าย ใบลาออก ขอ ปพ.1ฯลฯ 48446
แผ่นพับน้ำพริกเมี่ยงปลาย่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.37 KB 48505
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48266
แบบสรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 18.94 KB 48458
4812_นโยบาย สพฐ.2559 48439
4811_แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 48382
4810_ประกาศมาตรฐานประกันภายใน ปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 48396
4809_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 47.69 KB 48447
4808_แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 48297
4807_แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 62.38 KB 48367
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 48537
เอกสารเบิกค่าวิทยากรสอนสานเส้นพลาสติก 48385
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 48506
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 48235
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานส่งเสริมประชาธิปไตย 48465
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 48092
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_การบริหารงานปกครองนักเรียน 48195
เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ 58 48072
FontTHsarabanIT๙ RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.67 KB 48398
ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.71 KB 48320
SongBankhonpittaya ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 48439
O-net56-03 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48309
O-net56-02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48350
O-net56-01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48210
แผนการสอนคอม56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48130
หลักสูตรการงานอาชีพ2553-บ้านโคน-ปรับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 337.55 KB 48104
รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48204
โปรแกรมเสริม Office2003อ่าน2007ได้ 48359
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 48399
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-05 Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 48424
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-04 Word Document ขนาดไฟล์ 996 KB 48083
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-03 Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 48467
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-02 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48269
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-01 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 48670
โปรแกรมคำนวณsar54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.45 KB 48112