ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารคำร้องต่างๆ เช่น คำขอย้าย ใบลาออก ขอ ปพ.1ฯลฯ 23239
แผ่นพับน้ำพริกเมี่ยงปลาย่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.37 KB 23303
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 23313
แบบสรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 18.94 KB 23321
4812_นโยบาย สพฐ.2559 23332
4811_แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 23353
4810_ประกาศมาตรฐานประกันภายใน ปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 23350
4809_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 47.69 KB 23328
4808_แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 23315
4807_แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 62.38 KB 23333
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 23939
เอกสารเบิกค่าวิทยากรสอนสานเส้นพลาสติก 23339
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 23333
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 23353
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานส่งเสริมประชาธิปไตย 23316
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 23359
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_การบริหารงานปกครองนักเรียน 23338
เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ 58 23347
FontTHsarabanIT๙ RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.67 KB 23323
ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.71 KB 23327
SongBankhonpittaya ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 23337
O-net56-03 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 23405
O-net56-02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 23410
O-net56-01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 23383
แผนการสอนคอม56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 23428
หลักสูตรการงานอาชีพ2553-บ้านโคน-ปรับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 337.55 KB 23455
รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 23455
โปรแกรมเสริม Office2003อ่าน2007ได้ 23404
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 23402
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-05 Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 25866
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-04 Word Document ขนาดไฟล์ 996 KB 24584
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-03 Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 24088
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-02 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 24960
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-01 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 25439
โปรแกรมคำนวณsar54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.45 KB 23488