ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>เอกสารคำร้องต่างๆ เช่น คำขอย้าย ใบลาออก ขอ ปพ.1ฯลฯ 48561
แผ่นพับน้ำพริกเมี่ยงปลาย่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.37 KB 48609
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 48369
แบบสรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 18.94 KB 48563
4812_นโยบาย สพฐ.2559 48543
4811_แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 48489
4810_ประกาศมาตรฐานประกันภายใน ปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 48500
4809_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 47.69 KB 48562
4808_แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 48401
4807_แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 62.38 KB 48483
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 48643
เอกสารเบิกค่าวิทยากรสอนสานเส้นพลาสติก 48490
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 48609
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 48339
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานส่งเสริมประชาธิปไตย 48578
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 48207
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_การบริหารงานปกครองนักเรียน 48299
>เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ 58 48185
FontTHsarabanIT๙ RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.67 KB 48502
ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.71 KB 48425
SongBankhonpittaya ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 48553
O-net56-03 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48422
O-net56-02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 48453
O-net56-01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48313
แผนการสอนคอม56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48234
หลักสูตรการงานอาชีพ2553-บ้านโคน-ปรับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 337.55 KB 48217
รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 48308
>โปรแกรมเสริม Office2003อ่าน2007ได้ 48462
>แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 48513
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-05 Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 48531
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-04 Word Document ขนาดไฟล์ 996 KB 48190
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-03 Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 48572
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-02 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48384
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-01 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 48775
โปรแกรมคำนวณsar54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.45 KB 48215