ใบลากิจ/ลาป่วยนักเรียน
ใบลากิจ/ลาป่วยนักเรียน
ใบลากิจ/ลาป่วยนักเรียน
ให้นักเรียนดาวน์โหลดมาแล้วเขียนให้เรียบร้อยส่งที่งานปกครองก่อนวันลาอย่างน้อย 1 วัน หากเร่งด่วนให้แจ้งทางโทรศัพท์แล้วกลับมาเขียนในวันที่มาเรียนหลังจากกลับมาแล้ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.71 KB