คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตรกร แสงงาม
ตำแหน่ง : นายกสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1