ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ ปานสมบัติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.ต.โนรี นากัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพญาแมน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ จันทร์แยง
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ทรัพย์ทอง
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พินเมือง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิต ณัฐวงพงศ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์ วรนาถ
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาสวัดบุพาราม
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เดช แสนมีสุข
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ วังซ้าย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร พรมจุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา กิจสวน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ สะอาดอ่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ ปั้นวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ นากัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา บุญเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :