คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ ปานสมบัติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : นายก อบต.บ้านโคน
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ปั้นวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ จันทร์แยง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ นากัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : อดีตผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งเฟื่อง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : รองนายก อบต.บ้านโคน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีพัฒนชัย ปานทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ แย้มสวน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน