ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช พินเมือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : นายก อบต.บ้านโคน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชรัช ทับทิมเกิด
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง ทรัพย์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : อดีตผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรยุทธ วรญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ที่ปรึกษา อบต.บ้านโคน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.สมศักดิ์ สุขมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ส.อบต.บ้านโคน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์เดช แสนมีสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : ประธานสภา อบต.บ้านโคน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา กิจสวน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทร :