กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสพโชค บัววังโป่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2