ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวัฒน์ จันทร์แยง
ครู คศ.3

นายประสพโชค บัววังโป่ง
ครู คศ.3

นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย
ครู คศ.1