ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

นายอรรถกร จีราคม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้เรียน