ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0869103276
อีเมล์ : krootepn@gmail.com
ที่อยู่ :
96 หมู่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2538 การประถมศึกษา (ครุศาสตร์บัญฑิต) สถาบันราชภัฎเชียงราย
2547 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สปอ.บ้านโคก สปจ.อุตรดิตถ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2550 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครู ชำนาญการ
2554 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.เขต 39 หัวหน้างานบริหารกิจการนักเรียน
2555 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.เขต 39 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล