ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบรรชา บุญเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ2 สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
2545 การศึกษามหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2539 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สปอ.นครไทย สปจ.พิษณุโลก อาจารย์ 1 ระดับ 3
2541 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สศจ.เชียงราย อาจารย์ 1 ระดับ 3
2546 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 อาจารย์ 1 ระดับ 5
2550 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2552 โรงเรียนบ้านคลองละวาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2554 โรงเรียนดาราพิทยาคม สพม.เขต 39 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2557 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.เขต 39 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล