ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0869103276
อีเมล์ : krootepn@gmail.com
ที่อยู่ :
96 หมู่5 ซอย14 ม่อนสันติสุข ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตร์บัณฑิต ประถมศึกษา, กศ.ม. บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล