ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารคำร้องต่างๆ เช่น คำขอย้าย ใบลาออก ขอ ปพ.1ฯลฯ 19213
แผ่นพับน้ำพริกเมี่ยงปลาย่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.37 KB 19277
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 19286
แบบสรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 18.94 KB 19298
4812_นโยบาย สพฐ.2559 19310
4811_แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 19325
4810_ประกาศมาตรฐานประกันภายใน ปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 19323
4809_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 47.69 KB 19299
4808_แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 19294
4807_แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 62.38 KB 19315
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 19531
เอกสารเบิกค่าวิทยากรสอนสานเส้นพลาสติก 19317
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 19308
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 19333
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานส่งเสริมประชาธิปไตย 19297
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 19335
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_การบริหารงานปกครองนักเรียน 19317
เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ 58 19329
FontTHsarabanIT๙ RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.67 KB 19303
ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.71 KB 19306
SongBankhonpittaya ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 19313
O-net56-03 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 19380
O-net56-02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 19386
O-net56-01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 19359
แผนการสอนคอม56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 19405
หลักสูตรการงานอาชีพ2553-บ้านโคน-ปรับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 337.55 KB 19429
รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 19430
โปรแกรมเสริม Office2003อ่าน2007ได้ 19382
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 19382
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-05 Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 21844
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-04 Word Document ขนาดไฟล์ 996 KB 20561
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-03 Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 20060
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-02 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 20935
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-01 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 21275
โปรแกรมคำนวณsar54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.45 KB 19465