ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผ่นพับน้ำพริกเมี่ยงปลาย่าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.37 KB 5
รายงานประจำปีการศึกษา 2558[SAR2558] Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 8
แบบสรุปรายละเอียดการใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 18.94 KB 25
4812_นโยบาย สพฐ.2559 39
4811_แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ปีงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 65.48 KB 34
4810_ประกาศมาตรฐานประกันภายใน ปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 38
4809_แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 47.69 KB 31
4808_แบบประเมินโครงการ-กิจกรรม ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 23
4807_แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 59 Word Document ขนาดไฟล์ 62.38 KB 34
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 49
เอกสารเบิกค่าวิทยากรสอนสานเส้นพลาสติก 41
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 35
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 32
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานส่งเสริมประชาธิปไตย 26
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 36
แบบฟอร์แผนปีงบประมาณ 58_การบริหารงานปกครองนักเรียน 39
เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ 58 63
FontTHsarabanIT๙ RAR Archive ขนาดไฟล์ 148.67 KB 32
ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.71 KB 37
SongBankhonpittaya ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.88 MB 38
O-net56-03 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.28 MB 108
O-net56-02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.29 KB 79
O-net56-01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 80
แผนการสอนคอม56 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.92 MB 129
หลักสูตรการงานอาชีพ2553-บ้านโคน-ปรับ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 337.55 KB 123
รายชื่อคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ระดับโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.49 KB 142
โปรแกรมเสริม Office2003อ่าน2007ได้ 89
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 115
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-05 Word Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 2578
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-04 Word Document ขนาดไฟล์ 996 KB 1231
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-03 Word Document ขนาดไฟล์ 464.5 KB 779
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-02 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 1662
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านโคนพิทยา-01 Word Document ขนาดไฟล์ 602.5 KB 1976
โปรแกรมคำนวณsar54 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.45 KB 160