ครูพิชญานันท์ การิยะ
สื่อการสอนเรื่อง องค์ประกอบของคลื่น
สื่อการสอน องค์ประกอบของคลื่น - YouTube