ครูอภิว้ฒน์ ยิ้มพ่วย
สื่อการสอนเรื่อง ระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่ย
เนื้อหา ระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย - YouTube