ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูดาริกา ริกันต์
ครูดาริกา ริกันต์
เกมหาคู่ ภูมิศาสตร์ไทย (เทือกเขาสำคัญ)
 
https://wordwall.net/play/3753/131/381