ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100019
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100021
อบรมป้องกันอัคคีภัย
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100025
Big Cleaning Day
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100063
Stop Teen Mom และอบรมยาเสพติด
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100065
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง2/2558
อ่านเพิ่มเติม : http://bankhonpittaya.ac.th/gallery-detail_100080
ค่ายสภานักเรียน
อบรมขับขี่ปลอดภัย
อบรมโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน_บ้านโคนสวยด้วยมือเรา
ความปลอดภัยก่อนเข้าโรงเรียน
กิจกรรมบ้านโคนปลอดบุหรี่
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ประชุมสภานักเรียนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนและบุคลากร