ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพงษ์เทพ นาคมี
ห้องเรียน E-Learning ของ ครูพงษ์เทพ นาคมี
ม.5
ม.5/2 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 คาบ 1-2
ม.5/1 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 คาบ 6
**************************
เข้าเว็บที่ http://www.codetukyang.com/html/ ที่เมนูกลุ่ม "รวมเทคนิดในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีลูกเล่นมากมาย" วันอังคารเข้าไปทดลองทำและคัดลอกเนื้อหาไปวางในโปรแกรม Word แล้วส่งเป็นรายงาน จำนวน 20 เรื่อง ส่งก่อนวันที่ 25 กันยายน 2558 10 คะแนน
** ไม่ส่ง ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
ม.6 แบบทดสอบเก็บคะแนน Ulead 2558
แบบทดสอบ Ulead
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ulead จาก internet 
แล้วตอบคำถามให้ครบภายในวันนี้(5คะแนน)
กำหนดตรวจชิ้นงานวันที่ 4 กันยายน 2558 ใครไม่ทำ ไม่มีคะแนนให้ครับ
******************************
ความคืบหน้า
ม.6/1 ยังไม่มีใครทำ
ม.6/2 ทำมาแล้ว 7 คน
ม.6/2 เอกสารแนะนำตัวนักเรียน
ม.6/2 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
คาบ5-6
คำสั่ง
        ให้นักเรียนเข้าไปที่  https://docs.google.com/presentation/d/1-2V8IAul-kxIPstO-PkMSjbWM2PMBMlA1GrsXhiX7Ik/edit?usp=sharing
แล้วเข้าไปแก้ข้อมูลในสไลด์เลขที่ของนักเรียนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้ ทุกคน
ม.4 201


ม.4 โปรแกรม Photoshop แบบทดสอบหลังเรียน
จาก Link ด้านล่าง
คำสั่ง : ศึกษา แล้วคัดลอกลงไฟล์ Word พิมพ์เป็นรายงานรอเย็บรวมเล่ม
********************************************************
ม.4 202

ม.4 กิจกรรม : การใช้คำสั่งโมเดล 3D ใน Photoshop
คำสั่ง : ให้ศึกษาเทคนิคจากเว็บ การใช้คำสั่งโมเดล 3D ใน Photoshop http://www.thaigraph.com/thread-1571-1-1.html แล้วเปิดโปรแกรม Photoshop สร้างชิ้นงาน จากนั้นคัดลอกหน้าเว็บลงไฟล์ Word 
พิมพ์เป็นรายงานรอเย็บรวมเล่ม

********************************************************
ม.4 203
ม.4 กิจกรรม : การสร้างตัวอักษรบนเส้น path
คำสั่ง : ให้ศึกษาเทคนิคจากเว็บ [Photoshop] วิธีสร้างตัวอักษรบนเส้น Path http://www.thaigraph.com/thread-2425-1-1.html แล้วเปิดโปรแกรม Photoshop สร้างชิ้นงาน จากนั้นคัดลอกหน้าเว็บลงไฟล์ Word พิมพ์เป็นรายงานรอเย็บรวมเล่ม
********************************************************
ม.4 204
ม.4 กิจกรรม : สร้างข้อความนูนใสด้วย Photoshop
คำสั่ง : ให้ศึกษาเทคนิคจากเว็บ วิธีทำ Text นูนใสด้วย Photoshop http://www.thaigraph.com/thread-1776-1-1.html แล้วเปิดโปรแกรม Photoshop สร้างชิ้นงาน จากนั้นคัดลอกหน้าเว็บลงไฟล์ Word พิมพ์เป็นรายงานรอเย็บรวมเล่ม
********************************************************
เอกสารประชุมผู้ปกครองนักเรียน_มาสาย5801
เอกสารประชุมผู้ปกครองนักเรียน_มาสาย5801
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.67 KB
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 551.94 KB
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับ คสช
Roadmap แบบรายงาน
Roadmap แบบรายงาน
แบบทดสอบงานปูน58
แบบทดสอบงานปูน58
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 2558
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 2558
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 2558 - ขั้นตอน+ปิดกองเช้า
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 2558 - ขั้นตอน+ปิดกองเช้า
***************************
ป้ายไวนิลสรุปโครงงานคอมพิวเตอร์ (ม. 6/1 และ 6/2)
ป้ายไวนิลสรุปโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2
ป้ายไวนิลสรุปโครงงานอาชีพ (ม.5/2)
ป้ายไวนิลสรุปโครงงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ป้ายไวนิลสรุปการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access (ม.5/1)
ป้ายไวนิลสรุปการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access ม.5/1
กลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่ # https://drive.google.com/file/d/0BxBBzk5fI530WHRyN1dJaG9pS1E/view?usp=sharing
กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่ # https://drive.google.com/file/d/0BxBBzk5fI530dFdESVhvY3k5c00/view?usp=sharing
กลุ่มที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่ # https://drive.google.com/file/d/0BxBBzk5fI530eHpLcXZBT3R6Y0E/view?usp=sharing